| |     ћирилица | english  
Naslovna
Informacije o pandemiji virusa COVID 19

Najnovije informacije u vezi sa putovanjem u Srbiju možete pogledati OVDE.

ULAZAК DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLIКU SRBIJU

IZ POSLOVNIH RAZLOGA

22.01.2021.

Domaći i strani državljani koji putuju u R. Srbiju iz poslovnih razloga, od 21.01.2021.g. mogu da uđu u R. Srbiju bez PCR testa pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice Privrednoj komori Srbije dostave negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Lica koja dolaze iz poslovnih razloga dužna su da o svom putu 48 sati pre ulaska u Srbiju obaveste Privrednu komoru Srbije slanjem memoranduma koji je propisno potisan, overen i zaveden na mejl: inocovid19@pks.rs

Na memorandumu treba da budu navedeni sledeći podaci:

a. Ime i prezime osobe/osoba koje dolaze u Republiku Srbiju

b. Broj pasoša i naziv zemlje u kojoj je izdata putna isprava

v. Poslovni razlog dolaska u Republiku Srbiju

g. Datum ulaska u Srbiju i naziv graničnog prelaza

d. Broj leta / registarska oznaka vozila

đ. Adresa boravka u Republici Srbiji, trajanje boravka (od-do), kontakt telefon osobe i e-mejl.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko se u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije će o tome bez odlaganja obavestiti teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

24.01.2021.

 1. ULAZAK IZ REPUBLIKE SRBIJE U SR NEMAČКU

U Nemačku bez ograničenja mogu ući:

 • Državljani SR Nemačke
 • državljani zemaqa članica EU
 • državljani Ujedinjenog Kraljevstva, Lihtenštajna, Švajcarske, Norveške ili Islanda
 • državljani R. Srbije sa nemačkom dozvolom boravka ili nacionalnom vizom ili sa dozvolom boravka iz druge države EU, Ujedinjenog Kraljevstva, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske

Tranzit:

Tranzit kroz Nemačku je moguć, ukoliko državljani Srbije imaju dokaz o pravu ulaska u zemlju u koju putuju. Tranzit mora biti obavljen najkraćim mogućim putem i bez nepotrebnog zadržavanja.

Obaveza kućne samoizolacije i obaveza posedovanja negativnog testa na SARS-CoV-2,  ne važi za putnike u tranzitu, pod uslovom da koriste najkraću rutu.

Ukoliko je tokom tranzita neophodno prenoćište, dozvolu je potrebno na nemačkom ili engleskom zatražiti od Savezne policije Nemačke: bpolp@polizei.bund.de

Putovanje državljana R. Srbije u Nemačku bez vize (boravak do 90 dana u 180 dana):

Turistička putovanja u Nemačku u cilju posete ili kupovine i dalje nisu dozvoljena.

Državljani Republike Srbije mogu putovati u Nemačku bez vize ukoliko postoji apsolutno neophodan razlog i uz prethodnu konsulatciju sa Saveznom policijom Nemačke i to u sledećeim  slučajevima:

članovi uže porodice - supružnici, registrovani partneri, maloletna deca i roditelji maloletne dece, uz prilaganje dokumenata kojima dokazuju pripadnost porodici (izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih na međunarodnom obrascu),

članovi porodice prvog ili drugog stepena - punoletna deca, roditelji punoletne dece, braća i sestre, bake i deke, uz prilaganje dokumenata kojima dokazuju pripadnost porodici (izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih na međunarodnom obrascu),

hitni medicinski slučajevi, uz prilaganje lekarskog uverenja o hitnosti i neophodnosti medicinskog tretmana bez čega bi došlo do pogoršanja stanja ili posledica po život i zdravlje.

poseta nevenčanim partnerima - partner koji poziva u Nemačku može biti državljanin/državljanka Nemačke, druge države članice EU ili treće zemlje sa pravom dugotrajnog boravka u Nemačkoj. Кao dokaz na granici treba priložiti sledeće:

 • pozivno pismo partnera koji živi u Nemačkoj uz kopiju njegovih/njenih ličnih dokumenata,
 • zajedničku izjavu oba partnera o vezi sa kontakt podacima oba partnera OVDE
 • i druge dokaze o prethodnim ličnim susretima u adekvatnoj formi, pre svega pečati u pasošu, putna dokumentacija/avionske karte ili zajednička prijava boravka izvan Nemačke; kao alternativa navedenim dokazima moguće je priložiti i npr. dodatnu dokumentaciju u vidu fotografija, istorije kontakta na društvenim mrežama, pisma ili mejlova.

- neodložna poslovna putovanja neophodna iz ekonomskih razloga, posete sajmovima, učešće na kongresima, predavači. Posedovanje potvrde o neophodnosti putovanja je obavezno. Formular potvrde možete naći OVDE:

Informacije o uslovima za ulazak dostupne su na nemačkom i engleskom jeziku na sajtu Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova:

Nemački jezik - OVDE

Engleski jezik: OVDE

Državljani Republike Srbije se za dodatne informacije i konsultacije mogu na nemačkom ili engleskom jeziku obratiti Saveznoj nemačkoj policiji (Bundespolizei) putem mejla: bpolp@polizei.bund.de

Prilikom prelaska granice putnici moraju predočiti dokaze o neophodnosti putovanja.

Кonačnu procenu i odluku o ulasku u Nemačku uvek donosi postupajući službenik granične policije.

 1. OBAVEZA ELEKTRONSKE PRIJAVE ZA ULAZAK U NEMAČKU

Ukoliko ste prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste da pre ulaska u Nemačku popunite elektronsku prijavu putem veb-stranice: www.einreiseanmeldung.de. Potvrdu u pdf-formatu koju ćete dobiti na mejl dužni ste da predočite na graničnom prelazu.

Elektronsku prijavu nisu dužna da popunjavaju:

lica koja su bila na proputovanju kroz rizično područje, bez dužeg zadržavanja,

lica koja tranzitiraju kroz Nemačku

lica koja na osnovu poslovnih obaveza uđu u Nemačku radi prekograničnog prevoza putnika ili robe u drumskom, železničkom, rečnom ili vazdušnom saobraćaju.

 1. OBAVEZA TESTIRANJA I KUĆNE SAMOIZOLACIJE

Od 24.01.2021.g. R.Srbija se smatra visokorizičnim područjem zaraze virusom Covid-19, zbog čega je Nemačka uvela strožije mera testiranja.

Sva lica od navršene 6. godine života koja su u poslednjih 10 dana boravila u Srbiji dužna su već prilikom ulaska u Nemačku da poseduju potvrdu da nisu zaraženi koronavirusom i da je, na zahtev, stave na uvid nadležnim organima. U slučaju da putuju uz pomoć prevoznika (npr. avionom) dužna su da prevozniku potvrdu stave na uvid pre izlaska iz zemlje. Bez potvrde se ulazak u avion, po pravilu, neće odobriti.

Potvrda da nisu zaražena koronavirusom SARS-CoV-2 predočava se u štampanom ili elektronskom obliku na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku. Bris na osnovu kojeg je izdata potvrda, po pravilu treba da bude uzet najranije 48 sati pre ulaska u Nemačku. Priznaju se PCR-testovi i brzi antigenski testovi koji su urađeni u skladu sa zahtevima Instituta Robert Koh.

 Rezultat testa treba sačuvati najmanje deset dana posle ulaska u zemlju.

Nakon toga obavezni ste da se odmah uputite u kućnu samoizolaciju ili u drugi prikladni smeštaj gde ćete stalno boraviti narednih deset dana. Najranije petog dana po ulasku u zemlju možete biti ponovo testirani i ukoliko je test negativan, možete biti oslobođeni od obaveze kućne samoizolacije.

Pozivom na broj Koordinacione službe za zakazivanje termina za test 116117 saznaćete gde možete obaviti testiranje u mestu vašeg boravka u Nemačkoj.

Ambasada preporučuje da se pre dolaska u Nemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje u vašem mestu boravka obavezno informišete o važećim merama. Kontakt podatke nadležnog zdravstvenog centra naći ćete unošenjem grada u koji odlazite na sajtu Instituta Robert Koh:

U slučaju kršenja obaveze kućne samoizolacije sledi novčana kazna i do 25.000 evra.

Obaveza kućne samoizolacije i obaveza posedovanja negativnog testa na SARS-CoV-2 ne važi za:

 1. putnike u tranzitu, pod uslovom da koriste najkraću rutu;
 2. lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog stepena, supružniku / životnom saputniku ili u slučaju podeljenog prava starateljstva), ne duže od 72 sata boravka;
 3. lica zaposlena u prevozu putnika i robe ili u zdravstvu za vreme boravka ne dužeg od 72 sata.

Od obaveze kućne samoizolacije mogu biti oslobođena sledeća lica ukoliko poseduju negativan PCR-test na SARS-CoV-2 koji je obavljen ne ranije od 48 sati ili neposredno po ulasku u zemlju:

 1. lica iz zanimanja relevantnih za javni sistem (prvenstveno iz zdravstva);
 2. lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog i drugog stepena, supružniku / životnom saputniku ili u slučaju podeljenog prava starateljstva), duže od 72 sata boravka;
 3. u slučaju hitnog medicinskog tretmana;
 4. lica zaposlena kod prevoznika ili iz oblasti sporta (samo sportisti / funkcioneri);
 5. lica koja su u Srbiji boravila do 5 dana, zbog potreba obuke/studija.

Ukoliko smatrate da se jedna od navedenih odredaba može odnositi na vas, dužni ste da pre ulaska u Nemačku stupite u kontakt sa mesno nadležnim zavodom za javno zdravlje kako biste dobili potvrdu da je oslobađanje od kućne samoizolacije u vašem slučaju moguće.

Opšte informacije o trenutnim propisima se nalaze na sajtu nemačke Savezne vlade OVDE

Savezne policije - OVDE

i na sajtu Instituta Robert Кoh (nemački institut za javno zdravlje) - OVDE

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVA LICA КOJA OD DANAS, 31.12.2020.g.

IZ SRBIJE PUTUJU U NEMAČКU

31.12.2020.

OD 31. 12. 2020. GODINE, SVA LICA КOJA IZ REPUBLIКE SRBIJE VAZDUŠNIM ILI DRUMSКIM PUTEM PLANIRAJU PUT U NEMAČКU, OBAVEZNA SU DA SE NAJRANIJE 48 SATI PRE POLASКA NA PUT TESTIRAJU NA PRISUSTVO VIRUSA SARS Covid-19.

POSEDOVANJE NEGATIVNOG REZULTATA TESTA BIĆE NEOPHODNO PRILIКOM IZLASKA IZ REPUBLIKE SRBIJE.

PRIHVATA SE PCR TEST ILI BRZI ANTIGENSКI TEST КOJI JE URAĐEN U REFERENTNIM LABORATORIJAMA REPUBLIКE SRBIJE.

TROŠКOVI TESTIRANJA PADAJU NA TERET PUTNIКA.

OBAVEZA TESTIRANJA VAŽIĆE DO DALJNJEG.

OBAVEŠTENJE! 

REŽIM ULASКA U REPUBLIКU SRBIJU OD 20. DECEMBRA

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, od 20.decembra 2020.godine licima koji dolaze u Republiku Srbiju, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju. Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovima diplomatsko-konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, pri ulasku u Republiku Srbiju, a koji ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, određuje se mera karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Ova mera prestaje da važi ako lice kome je određena u periodu trajanja mere dobije negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji. Navedenim licima se prilikom pasoške kontrole pri ulasku u Republiku Srbiju uručuje pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana od dana prelaska državne granice i upozoravaju na obavezu javljanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs

Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, kao uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primenjuje se:

na strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;

na posadu, osoblje i putnike koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

na maloletna lica starosti do 12 godina, ako roditelj, staratelj ili drugo lice koje je u pratnji deteta poseduje negativan RT-PCR test, ukoliko je potreban;

na strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji;

na pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu;

na strane državljane prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, kada se radi o posadama:

a) teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

b) teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

v) autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;

g) železničkih vozila i vozopratno osoblje;

d) humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, kao uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primenjuje se, pod uslovom reciprociteta:

na državljane susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;

na državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju.

VAŽNO OBAVEŠTENJE! 

22.09.2020.

Nemački organi nadležni za pitanje boravka su dozvolili stranim državljanima koji su se sa važećim šengenskim vizama nakon 17. marta 2020. godine zatekli u SR Nemačkoj da u Nemačkoj mogu boraviti do 30. septembra 2020. godine.

Strani državljani su bili oslobođeni obaveze da do tog datuma regulišu pitanja svog daljeg boravka.

Sada je taj rok istekao i svi strani državljani kojima su postojeće šengenske vize istekle ili su pred isticanjem, a zbog određenih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da napuste Nemačku, obavezni su da se jave nadležnim Službama za strance kako bi se utvrdilo da li postoji zakonska mogućnost za regulisanje njihovog boravka i nakon 30. septembra 2020. godine.

18.09.2020.

Odluku Vlade R. Srbije o obaveznom zdravstvenom nadzoru za sve državljane R. Srbije koji od 18.09.2020. godine uđu u R. Srbiju možete videti OVDE.

VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI SA POSLOVNIM PUTOVANJIMA! 

18.09.2020.

Savezna policija Nemačke je uputila obaveštenje koje se odnosi na hitna i opravdana poslovna putovanja u Nemačku:

Zaposleni pojedinci ili predstavnici kompanija ili firmi koji obavljaju delatnosti shodno clanu 16. stav 2. Pravilnika o zaposljavanju OVDE i OVDE

ne moraju više  upućivati zahteve Saveznoj policiji za dozvolu ulaska, ukoliko direktno putuju u Nemačku. Ukoliko se u Nemačku dolazi kopnenim putem preko tranzitnih zemalja ili presedanjem na drugim aerodromima van Nemačke, onda se preporučuje traženje dozvole za ulazak, jer pojedine zemlje mogu zahtevati potvrdu o tome da je ulazak u Nemačku dozvoljen.

Poslovna putovanja mogu biti realizovana ako se priloži dokaz o verodostojnosti i opravdanosti putovanja, a to je potvrda poslodavca ili poslovnog partnera u Nemačkoj da je ulazak i pored pandemijske situacije apsolutno neophodan.

Potvrdu treba da ispuni i svojeručno potpiše isključivo nemački poslovni partner ili poslodavac u Nemačkoj, a razlozi za poslovni put treba da se obrazlože i da se odnose samo na konkretno poslovno putovanje. Potvrda se može preuzeti sa LINKA

Potvrda se pokazuje graničnoj kontroli sa kopijama ostalih dokumenata kojima se dokazuje opravdanost puta: pozivno pismo, potvrda o učešću na npr. sajmu ili konferenciji, rezervacija hotela, povratna karta, PCR test i dr.

Nadležni službenik granične policije proverava verodostojnost potvrde i opravdanost putovanja i donosi konačnu dozvolu o ulasku u Nemačku.

Svi koji dolaze u Nemačku dužni su da poštuju pravila karantina i nošenja zaštitnih maski, odnosno da svoj dolazak prijave nadležnom zdravstvenom centru i da prilože kopiju negativnog PCR testa ne starijeg od 48 sati. Mejl nadležnog zdravstvenog centra se može pronaći unošenjem imena grada u koji se odlazi putem linka na sajtu Instituta Robert Koch - https://tools.rki.de/PLZTool/

VAŽNO OBAVEŠTENJE! 

02.07.2020.

Savezna vlada Nemačke je 1. jula donela odluku o postepenom ukidanju važećih ograničenja ulaska u Nemačku iz trećih zemalja, u skladu sa Odlukom Saveta EU od 30. juna.

Ulazak u Nemačku će od 2. jula u 00:00 časova biti omogućen za putnike iz sledećih zemalja: Australija, Gruzija, Кanada, Crna Gora, Novi Zeland, Tajland, Tunis i Urugvaj, dok će ulazak iz Japana, Južne Кoreje i Кine zavisiti od recipročnih odluka tamošnjih vlasti.

Prema donetoj odluci, Republika Srbija se za sada ne nalazi na spisku zemalja čiji će državljani moći da putuju u Nemačku.

Lista zemalja će biti ažurirana svake dve nedelje. U saopštenju je navedeno i 12 kategorija putnika izuzetih od ovog ograničenja, kao i napomena da prilikom odobravanja ulaska u Nemačku presudan značaj ima destinacija sa koje putnik dolazi u Nemačku, a ne državljanstvo.

Tekst odluke se može videti na sajtu Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke ili OVDE

Prevod teksta odluke se nalazi OVDE.

VAŽNO OBAVEŠTENJE! 

25.05.2020.

Vlada Srbije je 21. maja donela odluku o otvaranju svih graničkih prelaza Republike Srbije, koji od 22. maja 2020. funkcionišu u uobičajenom režimu.

Za ulazak u Republiku Srbiju više nije potrebna posebna saglasnost/dozvola - kako za ulazak domaćih, tako i stranih državljana.

Ovim odlukama je prelazak državne granice vraćen u prethodni, uobičajeni režim.

Takođe, umesto do sada obaveznih mera (negativan PCR test na koronavirus i izolacija), putnicima se prilikom pasoške kontrole uručuje pismeno zdravstveno upozorenje sa preporukama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19.

Lica kojima je u skladu sa ranije važećim propisima izrečena mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana (kućna izolacija), oslobođena su daljeg poštovanja ove mere.

Strani državljani kojima je rok važenja privremenog boravka u Republici Srbiji istekao nakon dana proglašenja vanrednog stanja u Srbiji mogu ući u Srbiju najkasnije do 1. jula 2020. i zakonito podneti zahtev za produženje privremenog boravka u roku od 30 dana od dana ulaska. Privremeni boravak ove kategorije stranih državljana smatraće se važećim u trenutku njihovog ulaska u Republiku Srbiju, to jest, smatraće se da ti strani državljani, do okončanja postupka po podnetom zahtevu za produženje privremenog boravka, zakonito borave u Srbiji.

VAŽNO OBAVEŠTENJE! 

12.05.2020.

Usled epidemije izazvane virusom Corona i neophodnih mera predostrožnosti, Кonzularno odeljenje Ambasade radi u izmenjenom i kontrolisanom režimu prijema stranaka.

Stranke se primaju svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 časova.

1.    Zahtevi za pasoše se zakazuju putem mejla:pasosi@botschaft-serbien.de .

2. Bez zakazanog termina neće više biti moguće primiti zahtev za pasoš osim u izuzetnim slučajevima koji moraju biti dokumentovani.

3. Lista pristiglih pasoša spremnih za uručenje i istaknutih prema broju zahteva nalazi se OVDE.

4. Zahteve za putne listove, prijave rođenja, braka, otpuste iz državljanstva i druge konzularne radnje moguće je podnositi bez zakazanog termina svakog radnog dana u toku radnog vremena od 09,00 do 13,00 časova.

5. Overavanje (solemnizovanje) nasledničke izjave kojom se odriče od nasledstva ili se nasledni deo ustupa, potrebno je prethodno zakazati putem mejla info@botschaft-serbien.de uz slanje skenirane nasledničke izjave.

Sve ostale overe, uključujući i punomoćja za raspolaganje nekretninama, nije potrebno zakazivati.

6. Molimo da se pre dolaska na sajtu Ambasade u rubrici Odgovori na najčešća pitanja obavestite o proceduri i dokumentaciji koja je neophodna za podnošenje određenog zaheva, kako bi se uštedelo vreme i izbegao ponovni dolazak u Ambasadu.

7. Svi naši građani koji zbog izmenjenog režima rada Ambasade neće biti u mogućnosti da blagovremeno reše svoja statusna pitanja, mogu nemačkim organima priložiti potvrdu Ambasade koja se nalazi na sajtu Ambasade - OVDE.

S obzirom na razmere i ozbiljnost pandemije izazvane virusom Covid 19, protokol rada i prijema stranaka će se odvijati uz neophodne izmene.

Ističemo najvažnije:

1.    Svaka stranka je obavezna da sve vreme boravka u Ambasadi nosi masku i rukavice i da zbog higijenskih mera ponese sopstvenu hemijsku olovku.

2.    U Ambasadu će moći da uđe samo stranka koja podnosi zahtev, pratioci koji nisu neophodni biće zamoljeni da ostanu ispred ulaza u Ambasadu.

3.    U prostorije Ambasade će moći da uđu najviše tri osobe koje podnose različite zahteve.

4.    Obavezno je držanje propisanog odstojanja od 2 m od svake osobe koja se nalazi u Ambasadi.

5.    Skrećemo pažnju da je moguće da zbog pridržavanja mera predostrožnosti, sve stranke koje budu došle neće možda moći biti i primljene istoga dana, jer se ni ispred Ambasade ne sme dozvoliti stvaranje gužve. Prioritetni i hitni zahtevi će svakako biti razmotreni.

Potrebno je da se svi pridržavamo preventivnih mera koje su na snazi u pokrajini Berlin, kako bismo sačuvali svoje i zdravlje svojih najbližih.

Zbog toga molimo za razumevanje i strpljenje, a Ambasada će uložiti maksimalni napor da se svakom zahtevu što je moguće brže i efikasnije izađe u susret.

OBAVEŠTENJE NEMAČKIH ORGANA O REGULISANJU BORAVKA STRANIH DRŽAVLJANA ZA VREME TRAJANJA MERA OGRANIČENJA USLED PANDEMIJE BOLESTI COVID 19

02.04.2020.

Zbog trenutnih ograničenja u međunarodnom putovanju i povezanih poteškoća za državljane trećih zemalja da napuste teritoriju Savezne Republike Nemačke odnosno teritoriju država članica Šengena na vreme pre isteka perioda bezviznog režima ili važenja vize ili dozvole boravka, Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, izgradnje i domovine SR Nemačke sugerisalo je Službama za strance svih saveznih pokrajina da pojednostave postupke regulisanja boravka, na sledeći način:

Opcija 1 (državljani koji moraju imati vizu prilikom prelaska državne granice)

Državljani trećih zemalja kojima nacionalna viza (D- viza) ili neka druga vrsta dozvola boravka ističe treba da podnesu zahtev za produženje dozvole boravka nadležnoj Službi za strance. Već u trenutku podnošenja zahteva prethodni boravak važi dalje sve do trenutka donošenja odluke Službe za strance. Zbog trenutne situacije, zahtev se može podneti putem e-maila. Potrebno je navesti kompletne lične podatke (prezime, devojačko prezime, ime(na), pravopis imena prema nemačkom zakonu, datum rođenja, mesto i opština rođenja, pol, državljanstvo, broj pasoša), vrstu boravka i broj predmeta Službe za strance ukoliko postoji. S obzirom na moguće kontrole, preporučuje se da pored isteklog boravka i putne isrpave/ lične karte, sa sobom nosite i zahtev za produženje boravka u štampanom obliku ili u nekoj drugoj formi.

Produženje šengenskih viza (C- viza) načelno zahteva lično pojavljivanje sa dotične osobe. Kako bi se pojednostavila procedura, vlasnicima šengenskih viza sada se daje mogućnost da Službi za strance pošalju e-mail sa svojim ličnim podacima (prezime, devojačko prezime, ime(na), pravopis imena prema nemačkom zakonu, datum rođenja, mesto i opština rođenja, pol, državljanstvo, broj pasoša) kako bi mogli podneti zahtev za produženje roka za napuštanje zemlje. Službama za strance upućena je molba da odobre velikodušno produženje roka za napuštanje zemlje i da podnosioce zahteva o tome obaveštavaju neformalno pismenim putem. Imajući u vidu moguće kontrole u Nemačkoj ili prilikom napuštanja zemlje, ovo obaveštenje treba nositi uvek sa sobom uz putnu ispravu i vizu.

Kako bi se prevazišle trenutne poteškoće prilikom putovanja u zemlju porekla, Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, građevinarstva i domovine takođe ispituje mogućnost donošenja zakonskog propisa kojim bi vlasnici šengenskih viza koje uskoro ističu ili su tek istekle na jedan određeni period bili oslobođeni od posedovanja dozvole boravka. Za sada se ne može predvideti hoće li i kada ovaj propis stupiti na snagu. Do tada, preporučuje se postupanje kao što je opisano gore u slučaju da šengenska viza ističe ili ukoliko napuštanje zemlje trenutno nije moguće.

Opcija 2 (državljani kojima tokom prelaska državnih granica nije potrebna viza)

Građani kojima je dozvoljeno da uđu u Šengenski prostor i borave 90 dana u roku od 180 dana bez vize moraju se uvek vratiti u svoju zemlju porekla nakon isteka roka. Ukoliko ovo nije moguće zbog trenutnih okolnosti, te osobe treba da se obrate nadležnoj Službi za strance u mestu gde borave pre isteka 90 dana da daju svoje lične podatke (prezime, devojačko prezime, ime(na), pravopis imena prema nemačkom zakonu, datum rođenja, mesto i opština rođenja, pol, državljanstvo, broj pasoša), ako je data mogućnost i putem e-maila i da zatraže da se njihov boravak legalizuje. Ovim zahtevom pokreće se fiktivni efekat, što ima za posledicu da se do donošenja odluke od strane Službe za strance, boravak smatra dozvoljenim. Imajući u vidu moguće kontrole u Nemačkoj ili prilikom napuštanja zemlje, ovo obaveštenje treba nositi uvek sa sobom uz putnu ispravu i vizu.

Ovo se takođe odnosi na državljane trećih zemalja iz država navedenih u članu 41 stav 1 Uredbe o boravku stranaca na teritoriji SR Nemačke, koji su ušli u zemlju bez vize u skladu sa ovom uredbom. Ukoliko dotično lice već ima odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje i ukoliko je zatražilo dozvolu boravka, može stupiti u radni odnos unutar profesije koja je određena u odobrenju Savezne agencije za zapošljavanje. Ovo se ne odnosi na državljane trećih zemalja iz država navedenih u članu 41 stav 1 Uredbe o boravku stranaca na teritoriji SR Nemačke, koja su ušla bez vize u zemlju, ali još uvek nemaju odobrenje od strane Savezne agencije za zapošljavanje. Ova lica treba da se obrate Saveznoj službi za strance.

U pitanju je vanredna preporuka zbog situacije izazvane pandemijom bolesti COVID 19.

Potrebno je redovno proveravati internet stranicu nadležne Službe za strance.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SE TURISTIČKI ZATEKLI U BERLINU!

20.3.2020.

Služba za strance grada Berlina obaveštava da turisti koji su se zatekli u Berlinu moraju da napuste zemlju u roku od 90 dana, ali ukoliko zbog zabrane izlaska ili ukidanja letova ne mogu to da učine, neće imati problema, jer je u pitanju vanredna situacija.

Od ponedeljka, 23.03.2020. godine, turisti koji su se zatekli u Berlinu mogu se javiti Dežurnoj službi za hitne slučajeve, podneti molbu i odštampati potvrdu preko Internet stranice Službe za strance, koja bi trebalo da bude ažurirana od 23. marta: https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/befristet/

Službi za strance se možete obratiti i na sledeće brojeve telefona: 90269-5507 i 90269-5505.

 

Donatorski račun za pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19

Globalna pretnja izazvana pandemijom virusa COVID-19 pokazala je neophodnost solidarnosti i zajedničke borbe u cilju sprečavanja i kontrole daljeg širenja virusa.

Imajući u vidu navedeno, obaveštavamo sve zainteresovane fondacije, pravna i fizička lica da, ukoliko žele, mogu izvršiti transfer finansijskih sredstava preko centralnog namenskog računa za prikupljanje donacija u cilju suzbijanja posledica epidemije u Republici Srbiji.

Donacije se mogu izvršiti u evrima, dolarima i švajcarskim francima.

Svrha donacija je pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Račun u valuti EUR:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 93500502010200721925

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Račun u valuti USD:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 44500502010254022561

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Račun u valuti CHF:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 92500502010254022570

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Unapred se zahvaljujemo svim dobročiniteljima koji i u ovim teškim vremenima pokazuju saosećanje i solidarnost sa svojim sunarodnicima.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
SAOPŠTENJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
Konkursi za sufinansiranje projekata za dijasporu i Srbe u regionu
Informacije o pandemiji virusa COVID 19
Izmenjeni i kontrolisani režim rada Ambasade
URAĐENE biometrijske putne isprave
Odgovori na najčešća pitanja
Advokati u Berlinu sa znanjem srpskog jezika*
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari