| |     latinica | english  
Насловна
Одговори на најчешћа питања

Поштовани,

У тексту су наведене радње које се могу обавити у Амбасади Р. Србије, као и оне које се не могу обавити у Амбасади, него искључиво у Србији, лично или преко пуномоћника.

Све конзуларне радње које се могу обавити у Амбасади Р. Србије у Берлину, могу се обавити и у генералним конзулатима Р. Србије у Франкфурту, Диселдорфу, Минхену, Хамбургу и Штутгарту, према месту Вашег боравка у СР Немачкој.

Таксе се уплаћују у готовом новцу приликом подношења захтева.

Термини се заказују само за подношење захтева за пасош и за оверу негативне наследничке изјаве, за остале радње термини се не заказују.

НАЈЧЕШЋЕ КОНЗУЛАРНЕ РАДЊЕ

1. Подношење захтева за нови пасош Р. Србије

Приликом подношења захтева за пасош, потребно је приложити:

- постојећу биометријску путну исправу Р. Србије и

- доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој.

Такса за нови пасош износи 66,00 евра.

ВАЖНО је знати:

-Термини за подношење захтева за пасош се заказују путем мејла:

pasosi@botschaft-serbien.de (молимо да нам мејлом благовремено јавите уколико желите да откажете или промените термин)

- Пасош се не може продужити, увек се издаје нова пасошка књижица.

- Законски рок за обраду захтева и издавање нове путне исправе је до 60 дана (два месеца), а у појединим случајевима и дуже.

- Захтев за нови пасош се може поднети најраније седам месеци пре истека постојећег пасоша, али се на захтев странке, у случајевима предвиђеним законом, нови пасош може издати и пре наведеног рока.

- Уколико први пут подносите захтев за биометријски пасош Републике Србије или поседујете тзв. плави пасош СРЈ, потребно је да приложите Извод из матичне књиге рођених Р. Србије на трајном обрасцу и Уверење о држављанству Републике Србије.

- При уручењу новог пасоша, потребно је донети стари пасош који се поништава и враћа странки.

- Уколико се визна налепница (боравак) налази у старом пасошу, странка се са новом путном исправом обраћа надлежном немачком органу ради уноса нове визне налепнице.

- Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају подносилац захтева треба да током подношења захтева за пасош у Амбасади овласти друго лице за преузимање пасоша. У случају да се потреба за уручењем пасоша преко пуномоћника појави касније, потребно је да власник пасоша овери овлашћење код немачког нотара и преведе га на српски језик код овлашћеног судског тумача.

- Уколико сте изгубили пасош, нови можете подићи тек када стигне решење о проглашењу изгубљеног пасоша неважећим, што ће бити истакнуто на нашем сајту у рубрици „Урађене путне исправе“. Остали грађани могу доћи да преузму пасош када се на листи појави само број њиховог захтева.

2. Изгубљен или украден пасош Р. Србије

Молимо грађане Републике Србије да губитак или крађу пасоша без одлагања пријаве немачкој полицији и да са добијеном потврдом дођу у Амбасаду, како би пријавили нестанак пасоша.

Чланом 42. Закона о путним исправама Републике Србије прописано је да лице које у иностранству изгуби путну исправу њен нестанак треба да пријави најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, након чега ће надлежни орган Републике Србије путну исправу прогласити неважећом.

Нестали а непријављени пасоши, као и Ваши лични подаци у њима, могу бити злоупотребљени уколико пасош не буде благовремено оглашен неважећим.

Уз таксу за захтев за нови пасош која износи 66 евра и доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој, уплаћује се и такса за оглашавање пасоша неважећим у износу од 21 евра.

Уколико је пасош оштећен, али се из њега неспорно може уптврдити Ваш идентитет, потребно је да донесете стари оштећен пасош и поднесете захтев за нови, уз дозволу боравка и уплату таксе за нову путну исправу.

3. Издавање путног листа (ПЛ)

Уколико из било ког разлога морате хитно путовати у Републику Србију, а пасош Вам више не важи или је оштећен, украден или изгубљен, Амбасада Вам може издати путни лист као врсту путне исправе краћег рока трајања која служи само за одлазак у Србију и не може се користити за даља путовања или повратак у Немачку.

Потребно је да приложите:

- две слике 3,5 x 4,5 и

- постојећи пасош (уколико је истекао или оштећен) или

- потврду о губитку/крађи пасоша (уколико је украден или нестао)

- личну карту Р. Србије, уколико је имате.

Такса за захтев износи 41 еврo.

У случају губитка или крађе пасоша, потребно је да се обратите најближој полицијској станици према месту Вашег боравка у СР Немачкој, пријавите губитак или крађу путне исправе Р. Србије (Verlustanzeige) и узмете потврду са уписаном именом и презименом, датумом и местом рођења, као и напоменом да сте пријавили губитак/крађу пасоша.

Потврду треба да сачувате због издавања нове путне исправе у Р. Србији.

Путни лист можете добити истога дана уколико поред потврде о губитку, поседујете и важећу личну карту Р. Србије.

Путни лист можете добити истога дана и уколико сте пасош само оштетили, али је још увек важећи и Ваш идентитет се може неспорно утврдити.

Уколико се Ваш идентитет и држављанство Р. Србије не могу одмах утврдити, потребно је извршити службене провере. У том случају, на издавање ПЛ се чека два до три радна дана.

Захтев за путни лист за малолетно дете подносе оба родитеља. Путни лист може подићи само један родитељ.

Присуство само једног родитеља је могуће уз нотарску оверену сагласност другог родитеља, преведену на српски језик код овлашћеног тумача. Присуство само једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну оригиналну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је немачки суд донео такву пресуду, онда она мора бити оверена печатом Апостилле и превдена на српски језик код заклетог судског тумача.

4. Пријава новорођеног детета

Пријаву рођења детета у иностранству и захтев за упис у књиге држављана Р. Србије подносе оба родитеља уз следећу документацију:

- важећи пасоши оба родитеља (присуство само једног родитеља је могуће уз нотарску оверену и преведену сагласност другог родитеља),

- извод из матичне књиге рођених за дете (Geburtsurkunde), на интернационалном обрасцу не старије од 6 месеци,

-извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно Записник о признавању очинства дат пред иностраним органом, оверен печатом Apostille и преведен на српски језик, ако родитељи нису у браку.

Такса за пријаву рођења износи 9 евра.

По упису детета у надлежну матичну књигу рођених у Р. Србији и прибављању српског извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, односно потврде да је дете уписано у матичне књиге, родитељи могу поднети захтев за издавање пасоша за дете, уколико породица има регулисан боравак у СР Немачкој.

5. Подношење захтева за пасош Р. Србије за малолетно дете

Захтев подносе оба родитеља. Потребна су следећа документа:

- путне исправе Р. Србије за дете и родитеље и

- доказ о регулисаном боравку родитеља (и детета) у СР Немачкој.

Уколико први пут подносите захтев за пасош малолетном детету, потребно је приложити:

- Извод из матичне књиге рођених за дете (извод на домаћем обрасцу Р. Србије) и

- Уверење о држављанству Р. Србије за дете, односно потврду надлежне матичне службе Р. Србије да је дете уписано у матичну књигу рођених и евиденције држављана Р. Србије.

Такса за нови пасош износи 66,00 евра.

Присуство само једног родитеља је могуће уз нотарску оверену сагласност другог родитеља, преведену на српски језик код овлашћеног тумача.

Присуство само једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну оригиналну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је немачки суд донео такву пресуду, онда она мора бити оверена печатом Апостилле и превдена на српски језик код заклетог судског тумача.

При уручењу новог пасоша, потребно је донети стари дететов пасош који се поништава и враћа. Путну исправу може подићи и само један родитељ.

6. Овера докумената држављана Републике Србије

Термин се претходно мора заказати путем мејла info@botschaft-serbien.de само за оверавање (солемнизовање) наследничке изјаве којом се одриче од наследства или се наследни део уступа, уз слање скениране наследничке изјаве на ћириличном писму.

За све остале врсте пуномоћја (укључујући и пуномоћја за располагање некретнинама), изјаве и сагласности, овере копија и др. није потребно заказивати термин.

У Амбасади можете оверити сагласност да малолетно дете може путовати у иностранство са оцем/мајком/трећим лицем.

За сваку оверу је потребно лично присуство особе која даје пуномоћје, одшампано пуномоћје и важећи пасош Републике Србије или лична карта Републике Србије.

Такса за сваку врсту овере износи 41 еврo.

7. Венчање у Амбасади

У Амбасади брак могу закључити само држављани Републике Србије.

Будући брачни другови лично заказују термин за венчање на шалтеру Конзуларног одељења.

За склапање брака је за оба супружника потребна следећа документација:

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије, на домаћем обрасцу,

- уверење о држављанству Р. Србије,

- уверење о слободном брачном стању (сва документа не смеју бити старија од 6 месеци),

- важећи пасоши Р.Србије и - копије пасоша два сведока (пасоши Р. Србије).

Такса за склапање брака износи 141 еврo.

Будући супружници треба да приложе и важећу дозволу боравка, односно доказ да на територији СР Немачке бораве регуларно (улазни печат у пасошу).

8. Пријава брака склопљеног у СР Немачкој

У Амбасади можете поднети пријаву за упис брака склопљеног у иностранству у матичне књиге Р. Србије. Потребна Вам је следећа документација:

- важећи пасош Р. Србије и

- извод из матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу.

Такса за пријаву брака износи 16 евра.

Брак склопљен у иностранству треба да пријаве оба супружника уколико су држављани Р. Србије.

Уколико је један супружник странац, брак пријављује само држављaнин Р. Србије уз прилагање копије извода из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу и пасоша другог супружника.

По упису чињенице о браку склопљеном у иностранству у матичну књигу рођених и венчаних у Р. Србији и прибављању извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству на ново (удато) презиме, можете поднети захтев за издавање новог пасоша.

Брак је потребно пријавити и ако није дошло до дошло до промене презимена.

9. Прибава докумената из Србије

Посредством Амбасаде можете прибавити следећа документа:

-изводе из матичне књига рођених, венчаних и умрлих (на домаћем или на интернационалном обрасцу),

-уверење о држављанству Републике Србије,

-уверење о слободном брачном стању (без Апостилле),

-потврду о некажњавању (Führungszeugnis),

-потврду о пензионом статусу у Р. Србији, потврду о животу и друге врсте потврда.

У Амбасади можете поднети и захтев за проверу Вашег држављанског статуса у Р. Србији (Negativbescheinigung).

Таксе за прибаву различитих докумената износе од 32 до 38 евра.

Захтеви се подносе лично, уз важећи пасош или личну карту Републике Србије.

Уверење о слободном брачном стању

За употребу пред немачким органима, Уверење о слободном брачном стању треба да буде оверено печатом Апостилле који издају искључиво судови у Србији, тако да Амбасада ту оверу не може извршти нити прибавити тако оверен документ. За ту радњу, странке могу ангажовати пуномоћника у Србији

10. Накнадни упис у евиденције држављана Р. Србије

Држављанство Републике Србије пореклом стиче дете рођено у иностранству, чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије а други је страни држављанин, ако га родитељ који је држављанин Републике Србије пријави до навршене 18. године живота код надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије као држављанина Републике Србије и ако поднесе захтев за упис детета у евиденцију држављана надлежном органу Републике Србије.

Ако је дете под старатељством, пријаву и захтев подноси старалац.

Ако је дете старије од 14 година, потребна је и његова сагласност.

Ако сте старији од 18 година и рођени сте у иностранству, а један од родитеља је у тренутку Вашег рођења био држављанин Републике Србије а други страни држављанин, држављанство Републике Србије стичете пореклом ако до навршене 23. године живота поднесете захтев за упис у евиденцију држављана надлежном органу Републике Србије. Ако сте старији од 23 године, обратите се Амбасади како би се утврдило да ли постоји основ за утврђивање или пријем у држављанство Р. Србије.

11. Отпуст из држављанства Републике Србије

Преко Амбасаде можете поднети захтев за отпуст из држављанства Републике Србије, а уз захтев је потребно приложити следећа документа:

- важећи пасош Републике Србије,

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије на домаћем обрасцу,

- уверење о држављанству Р. Србије (у случају да не поседујете ова документа, потписујете изјаву у Амбасади да могу бити прибављена по службеној дужности),

- гаранција о пријему у немачко држављанство (Einbürgerungszusicherung) у оригиналу оверена печатом АПОСТИЛЛЕ и преведена на српски језик код овлашћеног тумача или

- решење о пријему у немачко држављанство (Einbürgerungsurkunde) у форми оверене копије надоверене печатом Apostille и са преводом на српски језик (уколико сте већ стекли немачко држављанство).

Такса за отпуст из држављанства Републике Србије износи 491 евро са потврдом о предатом захтеву.

Пунолетни држављани Р. Србије мушког пола, дужни су да пре подношења захтева за отпуст, регулишу војну обавезу, односно буду уведени у војну евиденцију код надлежног центра Министарства одбране. Молбу за упис у војну евиденцију могу поднети и преко Амбасаде.

Захтев за малолетно дете подноси један родитељ уколико истовремено подноси захтев и за себе лично, уз писану сагласност другог родитеља.

Ако је дете старије од 14 година, потребна је и његова сагласност. Ако је дете под старатељством, захтев подноси старатељ.

12. Регулисање војне обавезе

Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година.

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

Захтев се подноси лично. Потребно је приложити пасош или личну карту Р. Србије.

Такса за увођење у војну евиденцију износи 2 евра.

KОНЗУЛАРНЕ РАДЊЕ KОЈЕ СЕ НЕ МОГУ ОБАВИТИ У АМБАСАДИ

1. Признавање судских одлука које доносе судови у СР Немачкој

Захтев за признавање одлуке немачког суда о нпр. разводу брака или старатељства не можете поднети преко Амбасаде, већ само лично или преко пуномоћника код надлежног суда у Р. Србији, по месту Вашег пријављеног пребивалишта. За наведени захтев неопходан вам је оригинал пресуде оверен печатом Apostille са званичним преводом на српски језик.

2. Прибава докумената оверених печатом Аpostille

Не постоји могућност надовере докумената печатом Apostille посредством Амбасаде, јер је таква врста овере у надлежности судова Р. Србије. Такви захтеви се у Р. Србији подносе лично или преко пуномоћника.

3. Издавање личне карте Р. Србије и возачке дозволе Р. Србије

Захтеви за издавање личне карте и возачке дозволе не могу се предати у Амбасади, већ непосредно код надлежне полицијске управе у Републици Србији, према месту Вашег пријављеног пребивалишта.

4. Подношење захтева за дужи боравак или рад у Немачкој

Због великог интересовања држављана Р. Србије, а и немачких послодаваца који се обраћају Амбасади, обавештавамо да су за издавање визе за дужи боравак у Немачкој по основу запослења, спајања породице, школовања и др. надлежни искључиво органи Савезне Републике Немачке, односно дипломатско-конзуларна представништва Немачке у иностранству.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конкурси за суфинансирање пројеката за дијаспору и Србе у региону
Информације о пандемији вируса COVID 19
Одговори на најчешћа питања
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе (пасоши)
Измењени и контролисани режим рада Амбасаде
Одговори на најчешћа питања
Aдвокати са знањем српског*
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари