| |     latinica | english  
Насловна
Одговори на најчешћа питања

Одговори на најчешћа питања

Наведене конзуларне радње се могу обавити како у Амбасади Р. Србије у Берлину, тако и у генералним конзулатима Р. Србије у Франкфурту, Диселдорфу, Минхену, Хамбургу и Штутгарту, према месту Васег боравка у СР Немачкој

• Подношење захтева за нови пасош Р. Србије

Приликом подношења захтева за пасош, потребно је приложити:

- постојећу путну исправу Р. Србије и

- доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој.

Такса за нови пасош износи 65,00 ЕУР и плаћа се у готовом новцу. Законски рок за обраду захтева и издавање нове путне исправе је 60 дана. Уколико први пут подносите захтев, потребно је да приложите Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству Републике Србије. Захтев за нови пасош се може поднети најраније седам месеци пре истека актуелног пасоша. У случају хитности, подносите одговарајућу потврду или дајете изјаву о разлозима за превремено подношење захтева. Захтев за нови пасош можете поднети у Амбасади без обзира у којој савезној немачкој покрајини имате регулисан боравак.

• Подношења захтева за пасош Р. Србије за малолетно дете

Потребна су следећа документа:

- путне исправе Р. Србије за дете и родитеље и

- доказ о регулисаном боравку родитеља (и детета) у СР Немачкој.

Уколико први пут подносите захтев за пасош малолетном детету, потребно је приложити:

-Извод из матичне књиге рођених за дете (извод на домаћем обрасцу Р. Србије) и

Уверење о држављанству Р. Србије, односно потврду надлежне матичне службе Р. Србије да је дете уписано у матичну књигу рођених и евиденције држављана Р. Србије.

Присуство само једног родитеља је могуће уз нотарску оверену сагласност другог родитеља, превдену на српски језик код овлашћеног тумача. Присуство једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је немачки суд донео такву пресуду, онда она мора бити оверена печатом APOSTILLE и превeдена на српски језик код судског тумача.

Путни лист- изгубљен/украден, остећен или истекао пасош Р. Србије
Уколико из било ког разлога морате хитно путовати у Републику Србију,а пасош Вам више не важи или је остећен, Амбасада Вам може издати путни лист као врсту путне исправе кратког рока трајања која служи само за одлазак у Србију и не може се користити за даља путовања.

Потребно је да приложите:

-две слике 3,5 x 4,5 и

-постојећи пасош.

Kонзуларна такса за захтев износи 43 ЕУР. У случају губитка или крађе пасоша, потребно је да се обратите најближој полицијској станици према месту Вашег боравка у СР Немачкој, пријавите губитак или крађу путне исправе Р. Србије(Verlustanzeige) и узмете потврду издату на Ваше име и презиме.

Потребно је да приложите:

-две слике 3,5 x 4,5 и

-потврду о губитку пасоша (Verlustanzeige).

Kонзуларна такса за захтев износи 43 ЕУР. Уколико желите поднети захтев за издавање новог пасоша, потребно је да доставите потврду о губитку пасоша (Verlustanzeige) и доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој. Kонзуларна такса за захтев за нови пасош износи 65 ЕУР, а такса за оглашавање пасоша неважећим износи 54 ЕУР.

• Овера докумената

За овере докумената и то:

пуномоћја за промет непокретности (у форми солемнизационе клаузуле) пуномоћја за давање заложне изјаве (у форми јавнобележничког записа) наследничких изјава, односно пуномоћја за давање наследничких изјава,-, потребно је да странке пошаљу и-мејл са назнаком „овера докумената“ на info@botschaft-serbien.de и да у прилогу доставе текст пуномоћја у pdf/word формату, скенирану прву страну пасоша и број мобилног телефона (ради договора око термина за оверу).

За овере других докумената које се врше у форми овере потписа, нпр. пуномоћја (која се не односе на промет непокретности), сагласности, изјаве и др. није потребно заказивати термин нити их претходно слати на мејл Амбасаде.

• Венчање у Амбасади

У Амбасади брак могу закључити само држављани Републике Србије. Потребно је да будући брачни другови дођу лично ради заказивања термина за венчање. За склапање брака је за оба супружника потребна следећа документација:

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије, на домаћем обрасцу

- уверење о држављанству Р. Србије

- уверење о слободном брачном стању (документа не смеју бити старија од 6 месеци)

- важећи пасоши Р.Србије и

- копије пасоша два сведока (пасоши Р. Србије)

Такса за склапање брака износи 141 ЕУР и плаћа се у готовом новцу.

• Пријава новорођеног детета

Пријаву рођења детета у иностранству и захтев за упис у књиге држављана Р. Србије подносе оба родитеља уз следећу документацију:

-важећи пасоши оба родитеља (присуство само једног родитеља је могуће уз нотарску оверену и преведену сагласност другог родитеља),

-извод из матичне књиге рођених за дете, на интернационалном обрасцу не старије од 6 месеци,

-извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно Записник о признавању очинства дат пред иностраним органом, оверен печатом APOSTILLE и преведен на српскки језик, ако родитељи нису у браку.

Такса за пријаву рођења износи 9 евра и плаћа се у готовом новцу. По упису детета у надлежну матичну књигу рођених у Р. Србији и прибављању српског извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, родитељи могу поднети захтев за издавање пасоша за дете, уколико породица има регулисан боравак у СР Немачкој.

• Пријава брака склопљеног у СР Немачкој

У Амбасади можете поднети пријаву за упис брака склопљеног у иностранству у матичне књиге Р. Србије: Потребна Вам је следећа документација:

- важећи пасош Р. Србије и

- извод из матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу

Такса за пријаву брака износи 16 евра и плаћа се у готовом новцу. По упису чињенице о браку склопљеном у иностранству у матичну књигу рођених и венчаних у Р. Србији и прибављању извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству на ново (удато) презиме, можете поднети захтев за издавање новог пасоша. Брак је потребно пријавити и ако није дошло до дошло до промене презимена. Брак склопљен у иностранству треба да пријаве оба супружника држављанина Р. Србије. Уколико је један супружник странац, брак пријављује само држављaнин Р. Србије уз прилагање копије извода из матичне књиге рођених другог супружника.

• Прибава докумената из Србије

Посредством Амбасаде можете прибавити изводе из матичне књига рођених, венчаних и умрлих (на домаћем или на интернационалном обрасцу) које се воде код матичних служби у Републици Србији, као и уверење о држављанству Републике Србије, уверење о слободном брачном стању, потврду о некажњавању и потврду о пензионом статусу у Р. Србији.

• Овера сагласности да малолетно дете може путовати у иностранство са оцем/мајком/трећим лицем

Амбасада може оверити потпис на Вашој јавној исправи-изјави којом дајете сагласност да Ваше малолетно дете може путовати са другим родитељем или трећим лицем. Са собом понесите важећи пасош/личну карту Републике Србије, а такса за оверу сагласности износи 41 евро.

• Уверење о некажњавању

Преко Амбасаде можете поднети захтев за издавање уверења о некажњавању (Führungszeugnis). Захтев се подноси лично, уз важећи пасош Републике Србије, а конзуларна такса износи 32 евра.

• Накнадни упис у евиденције држављана Р. Србије

Држављанство Републике Србије пореклом стиче дете рођено у иностранству, чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије а други је страни држављанин, ако га родитељ који је држављанин Републике Србије пријави до навршене 18. године живота код надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије као држављанина Републике Србије и ако поднесе захтев за упис детета у евиденцију држављана надлежном органу Републике Србије.

Ако је дете под старатељством, пријаву и захтев подноси старалац. Ако је дете старије од 14 година, потребна је и његова сагласност.

Ако сте старији од 18 година и рођени сте у иностранству, а један од родитеља је у тренутку Вашег рођења био држављанин Републике Србије а други страни држављанин, држављанство Републике Србије стичете пореклом ако до навршене 23. године живота поднесете захтев за упис у евиденцију држављана надлежном органу Републике Србије.

Ако сте старији од 23 године, обратите се Амбасади како би се утврдило да ли постоји основ за утврђивање или пријем у држављанство Р. Србије.

• Отпуст из држављанства Републике Србије

Преко Амбасаде можете поднети захтев за отпуст из држављанства Републике Србије, а уз захтев је потребно приложити следећа документа:

- важећи пасош Републике Србије

- извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу и уверење о држављанству Р. Србије( у случају да не поседујете ова документа, потписујете изјаву у Амбасади да могу бити прибављена по службеној дужности)

- гаранција о пријему у немачко држављанство (Einbürgerungszusicherung) у оригиналу оверена печатом APOSTILLE и преведена на српски језик код овлашћеног тумача или решење о пријему у немачко држављанство (Einbürgerungszusicherung) у облику оверене копије надоверене печатом APOSTILLE и са преводом на српски језик.

Такса за отпуст из држављанства Републике Србије износи 466 евра и плаћа се у готовом новцу приликом подношења захтева.

Пунолетни држављани Р. Србије мушког пола, дужни су да пре подношења захтева за отпуст, регулишу војну обавезу, односно буду уведени у војну евиденцију код надлежног центра Министарства одбране. Молбу за упис у војну евиденцију могу поднети преко Амбасаде, а конзуларна такса за увођење у војну евиденцију износи 2 евра.

• Регулисање војне обавезе

Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година. Потребно је приложити пасош или личну карту Р. Србије. Kонзуларна такса износи 2 евра. Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

Kонзуларне радње које не можете обавити у Амбасади

• Признање стране судске одлуке о разводу брака у СР Немачкој

Захтев за признавање иностране судске одлуке о разводу брака не можете поднети преко Амбасаде, већ само лично или преко пуномоћника код надлежног суда у Р. Србији, по месту Вашег пријављеног пребивалишта. За наведени захтев неопходан вам је оригинал пресуде оверен печатом APOSTILLE са званичним преводом на српски језик, као и извод из књиге венчаних на интернационалном обрасцу за брак који је разведен.

• Прибава докумената оверених печатом APOSTILLE

У поступку прибављања докумената посредством Амбасаде не постоји могућност надовере печатом APOSTILLE, јер је таква врста овере у надлежности судова Р. Србије.

• Издавање личне карте Р. Србије и возачке дозволе Р. Србије

Захтеви за издавање личне карте и возачке дозволе не могу се предати у Амбасади, већ непосредно код надлежне полицијске управе у Републици Србији, према месту Вашег пријављеног пребивалишта.

• Подношење захтева за дужи боравак или рад у Немачкој

Због великог интересовања држављана Р. Србије, а и немачких послодаваца који се обраћају Амбасади, обавештавамо да су за издавање визе за дужи боравак у Немачкој по основу запослења, спајања породице, школовања и др. надлежни искључиво органи Савезне Републике Немачке. Држављани Р. Србије захтев за визу за дужи боравак подносе пре доласка на рад у Амбасади Немачке у Београду.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Одговори на најчешћа питања
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе (пасоши)
Измењени и контролисани режим рада Амбасаде
Одговори на најчешћа питања
Aдвокати са знањем српског*
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари